Agrarische sector

Agrische sector

Agrarische sector

Landbouw of agricultuur is het geheel van menselijke activiteiten waarbij de bodem wordt gebruikt voor de productie van planten en dieren, ten behoeve van de economie. Het kan hierbij gaan om de productie van voedings- en genotsmiddelen, om de productie van veevoeder, van grondstoffen en van siergewassen.

Wat valt allemaal onder de agrarische sector

Binnen de agrarische sector onderscheiden we: veehouderijen, glastuinbouwbedrijven, akkerbouwbedrijven (open teelt),  bedrijven die telen in gebouwen (bedekte teelt) en loonwerkbedrijven. Daarnaast komt het voor dat een losse opslag van mest een inrichting is. Ook zijn er bedrijven waar kleinschalig dieren worden gehouden die niet zijn gericht op productie. Dit zijn bijvoorbeeld kinderboerderijen.

Een overzicht van de agrarische sector :

Wat is veehouderij ?
Een veehouderij is ‘een inrichting bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren’.

Wat is openteelt?

Open teelt is het telen van gewassen in de open lucht, zoals: akkerbouw, fruitteelt of bloembollenteelt. De gewassen staan in de volle grond of op substraat.

Wat is glastuinbouw?

Glastuinbouw is dat deel van de tuinbouwsector waarbij de planten van een teler in kassen groeien. Die kas is het verbindende kenmerk. Er zijn heel veel verschillende soorten telers. Er zijn telers die hun brood verdienen met het telen van een bijzondere bloem of plant in een kas die op een voetbalveld past.

Wat is een bedekte teelt?

Bedekte teelt is teelt in een gebouw zonder daglicht. Dit zijn schuren, gebouwen en schuurkassen. Voorbeelden zijn de teelt van paddenstoelen, de witloftrek en het broeien van bolgewassen.

Wat is een dierhouderij ?

De sector dierhouderij omvat bedrijven die zich bezighouden met productiegericht werk met levende dieren, zoals pluimveehouderijen, melkveehouderijen, varkenshouderijen en pelsdierhouderijen.

Wat is een loonbedrijf?

Een loonbedrijf of loonwerkbedrijf is een bedrijf dat loonwerk verricht, dat wil zeggen voor een opdrachtgever op contractbasis bepaalde werkzaamheden uitvoert. Het beschikt over gespecialiseerde machines en vakmensen die tegen betaling ter beschikking worden gesteld

Wat is losse oplag?

Opslag van vaste mest met een omvang van minstens 10 m. eenmalig gedurende langere tijd of periodiek terugkerend gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld elk jaar een bepaalde periode)

PG Lease is gespecialiseerd in agrarisch sector. Onze financiering- en leasevormen  zijn een hulpmiddel  voor de agrarisch ondernemers en bedrijven in de aanverwante sectoren . 

Waarom PG Lease?

Bij PG Lease willen we élke ondernemer de beste leaseoplossing bieden. Wij weten dat persoonlijke aandacht, naast onze expertise, cruciaal is om dit waar te maken.